Komunikaty

Szczecin, dnia 12.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 

o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1200,00 złotych


Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie działając zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r, poz. 729), informuje o sprzedaży składników majątku ruchomego, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Składniki majątku opisane w załączniku znajdują się w siedzibie Granicznej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin.

Odbiór składników majątku jest wyłącznie osobisty, istnieje możliwość wcześniejszych oględzin składników majątku lub otrzymanie zdjęcia składnika majątku objętego zainteresowaniem. 
Ofertę na zakup składników majątku należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do dnia 30.11.2018 r do godz. 10.00 osobiście w siedzibie stacji lub przesłać pocztą na adres: Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu).

Ofertę należy składać/dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco: 
Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 160, 70-481 Szczecin  ,,Oferta na zakup składników majątku ruchomego”.

Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu składania tj. w dniu 30.11.2018 r. godz. 10.00. Jeśli po otwarciu ofert zakupem określonego składnika majątku zainteresowane będą co najmniej dwie osoby, pomiędzy tymi Oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena podana do sprzedaży zgodnie z informacją w Załączniku nr 1.

Wydanie zakupionych składników majątku nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto bądź wpłaceniu ich w kasie GSSE w Szczecinie.

Informacji dodatkowych udziela Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego Grzegorz Galiński tel. 91 462 43 18 wew. 28.


Załącznik nr 1 WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO  Pobierz

Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA OFERTY Pobierz