Klauzula rekrutacyjnaKLAUZULA REKRUTACYJNA
Dla kandydata/kandydatki do zatrudnienia w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 70-481 Aleja Wojska Polskiego 160 NIP 9552054524 tel. +48 91 462 43 18

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych nr.tel. +48914624318 adres email: iod@gsseszczecin.pl;

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzania rekrutacji na wolne stanowiska pracy, na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917);

4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów wyłonionych do zatrudnienia będą podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do Państwa danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

10. Podanie danych – zgodnych z zakresem wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z 26.06.1974r. Kodeks Pracy – jest warunkiem niezbędnym dla uczestniczenia w procesie rekrutacji. Dane dodatkowe, wykraczające poza zakres wynikający z Kodeks Pracy, są dobrowolne.

11. W przypadku przetwarzania podanych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.