Klauzula informacyjna DODO


Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r. poz. 125). (DODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 70-481 Aleja Wojska Polskiego 160 NIP 9552054524 tel. +48 91 462 43 18., dalej jako „ADO”;
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Pani Anna Jezierska, e-mail: iod@gsseszczecin.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu realizacji zadań publicznych, w szczególności:

w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami wynikającymi z zakresu ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2017.1261 t.j.) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa. Skargi można wnosić elektronicznie lub na adres Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.