Higiena pracy

DZIAŁALNOŚĆ PIONU HIGIENY PRACY

Pracownicy Oddziału Higieny Pracy prowadzą w imieniu Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie działania związane z bieżącym nadzorem nad warunkami pracy w kontrolowanych zakładach pracy.
Do głównych zadań HP należą:
1. Kontrole stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających warunki zdrowotne środowiska pracy oraz kontrola w zakresie zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
2. Prowadzenie postępowań w sprawie chorób zawodowych.
3. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy.

PODSTAWOWY ZAKRES KONTROLI ZAKŁADU PRACY W ZAKRESIE HIGIENY PRACY

Kontrole zakładów pracy obejmują szeroki zakres i wiele zagadnień, które różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. W szczególności dotyczą:
- sporządzenia i aktualizowania na bieżąco ocen ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy;
- aktualnych orzeczeń lekarskich pracowników;
- systemu pierwszej pomocy;
- przydziału odzieży roboczej i ochronnej, a także środków ochrony osobistej;
- wykazu substancji i mieszanin chemicznych, w tym niebezpiecznych wraz z aktualnymi kartami charakterystyki;
- aktualnych pomiarów środowiska pracy;
- stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych;
- instrukcji BHP;
- prowadzenia rejestrów prac i pracowników narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

AKTY PRAWNE w obszarze HIGIENY PRACY


1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U., Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z późn.zm.);
3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917);
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 143 z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowiska pracy (Dz.U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166);
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczych lub mutagennym w środowisku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1117);
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1368);
8. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1286);
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1367);
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2013 r., poz. 1379);

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/home.xsp