Higiena komunalna

1. DZIAŁALNOŚĆ HIGIENY KOMUNALNEJ

Nadzór ogólny

Prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego w:
 • Obiektach hotelarskich
 • Schronisku dla bezdomnych
 • Portach: Szczecin, Police Trzebież
 • Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów
 • Kontrole sanitarne przeprowadzane na wniosek interesantów (interwencje)
 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych
 • Opiniowanie wniosków dot. imprez masowych, zatwierdzenia laboratoriów.

  Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia

  Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych
 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody
 • Sporządzenie ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Współpraca z podmiotami wprowadzającymi wodę do spożycia przez ludzi.
 • Działalność pozastatutowa (cennik)

 • Kontrola na wniosek w celu wydania Ship Sanitation Control Exemption Certificate dla jednostek pływających
 • Kontrola na wniosek dot. Karty Bezpieczeństwa Jednostki lub prób morskich
 • Kontrola na wniosek dot. prób morskich jednostki pływającej
 • Pobór próbek wody na zlecenie w celu wykonania badań przez laboratorium WSSE w Szczecinie (z jednostek pływających oraz innych obiektów lądowych na terenie nadzorowanym)
 • Akty prawne higieny komunalnej

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096).
  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm. ).
  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.328 z późn. zm.).
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 r. , poz.2294).
  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.).
  Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne WHO (2005). Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128).
  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181).

  Pliki do pobrania w dziale pliki do pobrania