BIP

Sprawozdania finansowe za rok 2019:

Sprawozdania finansowe za rok 2018:

Bilans 2018

Informacja dodatkowa 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Zestawienie zmian w funduszu 2018

BIP GSSE w Szczecinie


BIP strona główna

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAZgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP. jednocześnie informujemy, iż pisma oraz podania można dalej wnosić w formie tradycyjnej: papierowej – osobiście w siedzibie GSSE Szczecin lub listownie, natomiast wybór należy do Interesanta.

W celu skorzystania z usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP,
 • posiadanie profilu zaufanego (instrukcja profilu zaufanegofilm instruktażowy) ePUAP – użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem,

W celu złożenia pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą GSSE Szczecin kliknij w logo ePUAP (adres skrytki: /GSSESZCZECIN/skrytka)


POCZTA ELEKTRONICZNADostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczna na adres: gsse.szczecin@pis.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie możliwe jest do uzyskania tylko i wyłączenie przekazując dokument elektroniczny za pośrednictwem platformy ePUAP.


OSOBIŚCIEDostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:05 do Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w pokoju numer 12 na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0,
 • Płyta CD/DVD

Dostarczenie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie możliwe jest do uzyskania tylko i wyłączenie przekazując dokument elektroniczny za pośrednictwem platformy ePUAP.


WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DOSTARCZANYCH DO GSSE SZCZECIN
 

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 5. GSSE Szczecin udostępnia dokumenty elektronicznej w formatach wymienionych w punkt 2.

Bezpośredni link do elektronicznej skrzynki podawczej:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/gsse_szczecin