Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 70-481, al. Wojska Polskiego 160, NIP 9552054524, tel. +48 91 462 43 18, dalej jako „ADO”;

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Pani Anna Jezierska, e-mail: iod@gsseszczecin.pl;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze art.6 ust.1 lit. b, c RODO oraz art. 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile taka ewentualność będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa;

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, wynikających z przepisów prawa;

7) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

9) podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

10) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.